shopup.com

314508

ดูบทความกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ.2540 


 สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 


 สาระสำคัญและขอบข่ายการใช้ สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร 


 พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

 

02 มกราคม 2563

ผู้ชม 205 ครั้ง

Engine by shopup.com