shopup.com

314583

ดูบทความกฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง

กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง

กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฏ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

  • โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานีไม่มีข้อนี้

10 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 144 ครั้ง

Engine by shopup.com