ต่อต้านการทุจริต1อธิบดีตรวจเยี่ยม2ประเมินคุณภาพโรงพยาบาล3แผนอัคคีภัย4กิตติกรรมประกาศ5อบอุ่น ปลอดภัย ใส่ใจบริการ6