shopup.com

0001728413

ดูบทความร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน และรั้วแบบทึบสูง 3 เมตร พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน และรั้วแบบทึบสูง 3 เมตร พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ

29 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 921 ครั้ง

Engine by shopup.com