shopup.com

0003540132

ดูบทความตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการซัก-รีดผ้าผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2567

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการซัก-รีดผ้าผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2567

12 กันยายน 2566

ผู้ชม 840 ครั้ง

Engine by shopup.com