shopup.com

0003799799

ดูบทความการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น รัฐรู้สิ่งใด ประชาชนมีสิทธิรู้สิ่งนั้น พิ่มความโปร่งใส สร้างความมั่นใจ าชการไทย พร้อมให้ข้อมูล  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

.......................................................

ตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีสาระสำคัญในการให้ประชาชนมีโอกาส

กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถ

แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็น

รัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบ

ครองหรือควบคุมดูแลแก่ประชาชน

โดยมีข้อยกเว้นข้อมูลบางประเภทที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยศูนย์ข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลธัญญารักษ์

อุดรธานี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 ที่ต้องการให้ประชาชนมีโอกาสใน

การรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของ

หน่วยงานราชการได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น รวมทั้งส่งเสริมให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และโปร่งใส

 

สถานที่ตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร    ตั้งอยู่บริเวณอาคารอำนวยการ ชั้น 1  หน้าห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี 


เลขที่ 271 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  41330

 

คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี (28 เมษายน 2558) 

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี (26 พฤศจิกายน 2564) 


   คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี (22 มิถุนายน 2559) 

โครงสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี (27 เมษายน 2558)  

 ภาพถ่่ายสถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี (28 เมษายน 2558) 

 แผนที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี (27 เมายน 2558) 
 

 ขั้นตอนการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี (27 เมษายน 2558)  

 ระเบียบการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี (27 เมษายน 2558)  

 ดัชนีรวม ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี (27 เมษายน 2558) 

 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

 

(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ

 

(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีดำเนินงาน

 

(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

 

(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ

 
(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

 

(1) ดัชนีข้อมุลข่าวสารตามมาตรา 9

 

 

 

 

 

 

 
         
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

04 กันยายน 2566

ผู้ชม 9420 ครั้ง

    Engine by shopup.com